Интернет сайтът fimon.net се поддържа от „Монна – 71“ ЕООД.

Настоящите Общи условия определят реда и условията за използване на Интернет сайт www.fimon.net, наричан по-долу за краткост „Сайтът”.  Необходимо е преди използване на Сайта общите условия да бъдат внимателно прочетени. Приема се, че, използвайки Сайта, Вие се съгласявате с Общите условия, описани по-долу.

Използване на Сайта

Използвайки Сайта, Вие давате своето съгласие, че целите Ви са законосъобразни и не се стремите да засегнете правата на трети страни, нито да ограничите използването на Сайта от трети страни. Вие се съгласявате да не прехвърляте на сайта каквато и да било информация или друго съдържание, което може да е оклеветяващо, обидно или в нарушение на нашите права или увреждащи софтуера или функционирането на Сайта.

Заявка за услуга и сключване на договор за предоставяне на услуга се извършва по имейл office@fimon.net или чрез предоставената в Сайта контактна форма. След първоначална комуникация и сключване на споразумение по същия канал ще получите договор и фактура, на базата на които ще получите заявената услуга и ще извършите уговореното плащане. Плащането се извършва по банков път по посочена в договора банкова сметка в уговорен от двете страни в договора срок за плащане.

Права

Текстовите и визуалните елементи, които са част от съдържанието на Сайта както и самият Сайт са обект на авторско право.

Забранено е пълното или частично повторно използване, пресъздаване, представяне или изменяне на Елементите с цел публични изявления или с друга търговска цел, без нашето предварително писмено съгласие.  Ако такова съгласие липсва, компанията си запазва правото да потърси всички възможни наказателни и граждански обезщетения, предоставени от закона.

Политика за защита на личните данни

„Монна – 71“ ЕООД се задължава да охранява и защитава личните данни на: своите клиенти и потенциални клиенти (физически и юридически лица), както и на физическите лица, заемащи представителни и управленски позиции на компаниите, с които се извършва контакт.

Тип обработвани лични данни

„Монна – 71“ ЕООД събира и съхранява следните видове лични данни за Вас според конкретната ситуация: имена, телефон и имейл за контакти, месторабота, позиция в компанията.

Гореспоменатите лични данни се събират и обработват само при необходимост в случаите, когато юридически се изискват, включително при сключване на договор и издаване на фактура. Всички лични данни се съхраняват според изискванията на българското законодателство и европейските директиви.

Заключителни разпоредби

„Монна – 71“ ЕООД си запазва правото да променя и актуализира настоящите Общи условия, чиято последна версия задължително ще е налична на уеб адрес: www.fimon.net.

Този сайт използва cookies

"Cookies" подобряват вашето онлайн присъствие и събират общодостъпни статистически данни. Продължавайки престоя си в сайта, Вие се съгласявате с тези "cookies".

Close